Regulamin

 

Regulamin domku

Doba zaczyna się od godz. 16:00 (przyjazd), a kończy o godz. 11:00 (wyjazd)

 • Zakwaterowanie następuje w dniu przyjazdu, po otrzymaniu kluczy do domku. Wykwaterowanie następuje w domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
 • W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 1000 zł, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu Domku.
 • Gość w ciągu godziny po przyjedzie dokonuje odbioru domku tzn. sprawdza wszelkie urządzenia np. meble, okna, kabinę prysznicową. W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń bądź zniszczeń zobowiązany jest zgłosić je niezwłocznie Właścicielowi.
 • W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 • W przypadku powstania z winy klienta zniszczeń w obiekcie, zostanie on obciążony kosztami przywrócenia obiektu do stanu sprzed powstania szkód/uzupełnieniu braków w wyposażeniu lub usunięciu usterek
 • W domku obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA wyrobów tytoniowych / e-papierosów.
  Kara za palenie wynosi 500 zł.
 • W kominku należy palić wyłącznie drewnem i brykietem do tego przeznaczonym, znajdującym się w stojaku obok kominka.
 • Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem domku, a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, itp.
 • Ze względu na drewniane podłogi z delikatnych gatunków drewna w domku obowiązuje ZAKAZ CHODZENIA w butach, pantoflach na obcasie, czy innym obuwiu mogącym przyczynić się do uszkodzenia podłóg.
 • W domku obowiązuje ZAKAZ SMAŻENIA RYB oraz BARANINY.
 • Dzieci i młodzież gościmy jedynie pod opieką osób dorosłych.
 • Cisza nocna obowiązuje w godz. 22:00 - 06:00.
 • Organizowanie głośnych czy tanecznych imprez w obiekcie jest zabronione.
 • Odwiedziny osób nie objętych rezerwacją wymagają poinformowania i możliwe są w godzinach od 8:00 do 22:00.
 • Zwierzęta nie są akceptowane.
 • Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych oraz własnych świec, w tym tealightów. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 • W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Wynajmującego i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia obiektu.
 • W przypadku skrócenia pobytu, opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.
 • Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji
 • Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.
Warunki rezerwacji

Po otrzymaniu wstępnego potwierdzenia rezerwacji wraz ze wszystkimi danymi do przelewu, Gość zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych do dokonania wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości całej rezerwacji. Dokonanie rezerwacji oraz wpłata zadatku jest jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu przez Wynajmującego. W momencie dokonania rezerwacji i wpłacenia 30% zadatku umowę najmu uważa się za zawartą.


Resztę płatności, pozostałą do zapłaty po uwzględnieniu wniesionej opłaty rezerwacyjnej, będą mogli Państwo dokonać gotówką w dniu przyjazdu na terenie obiektu.


ZASADY ANULOWANIA REZERWACJI


Mogą Państwo bezpłatnie odwołać lub zmienić rezerwację do 30 dni (75 dni - Święta Bożego Narodzenia, Sylwester oraz Wielkanoc) przed datą przyjazdu. W takim przypadku zwrócona zostanie Państwu cała opłata rezerwacyjna.


W przypadku anulowania lub zmiany rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni (75 dni - Święta Bożego Narodzenia, Sylwester oraz Wielkanoc) przed planowanym przyjazdem dopuszczalne jest jedynie za zapłatą odstępnego w wysokości 30% opłaty za pobyt, czyli pobrana opłata rezerwacyjna nie zostanie zwrócona.